Aktualności

29
październik
2020

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt.

„Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych maszyn: tokarki i centrum obróbkowego oraz oprogramowania Edgecam, które umożliwią firmie znaczne udoskonalenie dotychczas wytwarzanych wyrobów, jak i wprowadzenie do swojej oferty całkiem nowych produktów:

komór lęgowych PREMIUM L-57 i komór klujnikowych PREMIUM K-19.

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się osiągnięcie następujących rezultatów:

Liczba wprowadzonych innowacji produktów:3 szt., Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt., Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych: 1 szt., Wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie poprzez utworzenie dwóch nowych etatów (EPC).

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 966 165,00 zł.

Wnioskodawca uzyskał wsparcie w postaci dofinansowania w kwocie 353 475,00 zł

12
Wrzesień
2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 09 września  2016 r., godzina 23:59 w imieniu JARTOM Tomasz Wabiński w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Tokarka (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 3/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

MDT Wadowski S. k. a.
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 521-30-96-877

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

Wynik postępowania ofertowego nr 3/2016:

09
Wrzesień
2016

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 tytule „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego, JARTOM Tomasz Wabiński zaprasza do składania ofert na tokarkę

Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 03 2016 – tokarka”

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 03 2016-tokarka”

Terminy składania ofert: 2 września 2016 r. – 9 września 2016 r., godzina 23:59

Ważność oferty: 60 dni (minimum 60 dni od daty wystawienia oferty)

16
Luty
2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 16 lutego 2016 r. w imieniu JARTOM Tomasz Wabiński w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – oprogramowania (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

NICOM JAKSAN, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 A35-111 Rzeszów

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

Wynik postępowania ofertowego nr 2/2016:

16
Luty
2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 16 lutego 2016 r. w imieniu JARTOM Tomasz Wabiński w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Centrum Obróbkowego (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

MDT Wadowski S. k. a.ul TERESPOLSKA 4 /94 03-813 Warszawa

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

Wynik postępowania ofertowego 1/2016:

09
Luty
2016

Oprogramowanie do centrum obróbkowego i tokarki

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 tytule „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego, JARTOM Tomasz Wabiński zaprasza do składania ofert na oprogramowanie do centrum obróbkowego i tokarki.

Szczegóły zapytania w załączonym pliku:
„Zapytanie ofertowe 2/2016 – opis oprogramowania”

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 2/2016-oprogramowanie do centrum obróbkowego i tokarki”

Terminy składania ofert: 09 luty – 16 luty 2016 r.

Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

09
Luty
2016

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego, JARTOM Tomasz Wabiński zaprasza do składania ofert na centrum obróbkowe.

Szczegóły zapytania w załączonym pliku:
„Zapytanie ofertowe 1/2016 – opis centrum obróbkowego”

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 1/2016-centrum obróbkowe”

Terminy składania ofert: 09 luty – 16 luty 2016 r.

Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved

JARTOM Tomasz Wabiński dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy JARTOM Tomasz Wabiński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu technologicznego”

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.