Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2016

12
Wrzesień
2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 09 września  2016 r., godzina 23:59 w imieniu JARTOM Tomasz Wabiński w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Tokarka (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 3/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

MDT Wadowski S. k. a.
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 521-30-96-877

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

Wynik postępowania ofertowego nr 3/2016:

Opinie naszych klientów
.

.

.

.

.

.

Copyright 2017 Jartom | All rigths reserved